Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Cennik opłat

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy z dnia 2003-06-02 (Dz.U. 2003 Nr 107, poz. 1006) Na podstawie art. 156 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  [Opłata za wydanie kserokopii]  Za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną stronicę kserokopii.
§ 2.  [Opłata za wydanie odpisu]  Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronicę.

Zgodnie z art. 156 § 5 kpk, w toku postępowania przygotowawczego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzenie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie  przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu