Oferty pracy

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2018-04-09

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400) zawiadamiam, iż po przeprowadzeniu procedury konkursowej, do zatrudnienia na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu, został zakwalifikowany Pan Janusz Superczyński.

 

Prokurator Regionalny

Rafał Maćkowiak

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATÓW DO III ETAPU KONKURSU NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2018-03-21

Na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400) zawiadamiam, iż po przeprowadzeniu II etapu konkursu, na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu, do III etapu konkursu  została zakwalifikowana następująca osoba:

1.      Janusz Superczyński

III etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 roku, w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10 (IV piętro) o godzinie 12.00.

Kandydat powinien zgłosić się w wyznaczonym terminie i miejscu z dokumentem tożsamości.

 

Dodano dnia : 2018-03-01

 

RP III WOS 1111.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu kandydatów do II etapu konkursu naboru kandydata na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO - ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2018-01-16

Prokurator Regionalny w Poznaniu, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 946 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 400)

 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

ul. Solna 10, 61-736 Poznań

 

 

LICZBA WOLNYCH STANOWISK

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

 

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

Realizowanie zadań związanych z wykonywaniem budżetu Prokuratury Regionalnej, a także podległych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz kierowanie pracą Wydziału VI Budżetowo - Administracyjnego, w tym w szczególności:

1.      wykonywanie obowiązków dysponenta drugiego i trzeciego stopnia części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze;

2.      sporządzanie projektów planów oraz planów finansowych, w tym - w układzie zadaniowym oraz nadzorowanie ich wykonania;

3.      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej, w tym zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,

4.      opracowywanie założeń i projektów programów wieloletnich;

5.      prowadzenie działalności inwestycyjnej Prokuratury Regionalnej;

6.      organizowanie i nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych;

7.      podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek prokuratury w obszarze regionu poznańskiego.

 

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku dyrektora finansowo-administracyjnego w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowisko samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 485)  w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

 

WARUNKI:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia, co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE Z DANYM STANOWISKIEM PRACY:

 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołem,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:

1)    wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2)    kwestionariusz osobowy (dostępny: tutaj lub w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, IV piętro, pokój 459),

3)    własnoręcznie podpisany życiorys,

4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

5)    oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą rekrutacji.

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

Konkurs na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu  przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Poznaniu.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap - wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu z zakresu znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych i rachunkowości budżetowej, problematyki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

TERMINY

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań lub przesłać pocztą - za datę ich złożenia uważa się wówczas datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wska­zać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.1.2018oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela pracownik Sekretariatu Małgorzata Chmielewska - nr tel. 61 885 29 66 (IV piętro, pokój 459).

 

Prokurator Regionalny w Poznaniu

     Rafał Maćkowiak

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2017-12-06

Prokurator Regionalny w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 poz. 1767) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838)

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

 

 

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu