Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Oferty pracy

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2018-07-27

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu, po przeprowadzeniu procedury konkursowej, zakwalifikowano kandydata:

 

 

L.P.

Imię i Nazwisko

Numer kodu

wyniki

II etap

wyniki

III etap

     łączna

ilość punktów

test

praca pisemna

ogółem

1.

Wojciech Steppa

8

34

7

41

9

50

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono rezerwowej listy kandydatów.         

 

 

 Prokurator Regionalny

   Rafał Maćkowiak

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2018-07-17

Na podstawie przepisu art. 180 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1767 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016r., poz. 1838), po przeprowadzeniu II etapu konkursu w dniu 16 lipca 2018 roku Komisja Konkursowa stwierdziła, że wobec uzyskania przez następujących kandydatów:

1)     Pawła Gawendę

2)     Rafała Kończala

3)     Piotra Maćkowiaka

4)     Wojciecha Steppy

wymaganej liczby punktów, spełniają oni wymogi formalne i zostają dopuszczeni do III etapu konkursu.  

Trzeci etap konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w dniu 27 lipca 2018 roku o godz. 1000                                  

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz

Komisji Konkursowej

Marek Rote

Kierownik Szkolenia

Prokuratury Regionalnej w Poznaniu

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2018-07-04

RP III WOS 1111.2.2018

INFORMACJA

O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Na podstawie przepisu art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo
o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838), Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu
w dniu 4 lipca 2018 roku i stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone
w terminie i spełniają wymogi formalne określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

1.   Belińska Katarzyna

2.   Downar Karolina

3.   Gawenda Paweł

4.   Herszel Aleksandra

5.   Koluch Patryk

6.   Kończal Rafał

7.   Maćkowiak Piotr

8.   Nowak Iwona

9.   Skarżyński Karol

10. Steppa Wojciech

 

 

Drugi etap konkursu rozpocznie się w dniu 16 lipca 2018 roku o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10.

 

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Marek Rote

Kierownik Szkolenia

prokurator Prokuratury Regionalnej

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2018-05-23

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  NA  STANOWISKO

ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU

 

Prokurator Regionalny w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1767 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r., poz. 1838)

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

 

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.2.2018

 

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań.

 

Liczba wolnych stanowisk: 2

 

Zakres czynności: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. 2016r., poz. 1260).

 

Wynagrodzenie: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. 2016r., poz. 1905).

 

Wymagania konieczne - zgodnie z art. 176  § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1767 z późn. zm.):

§ 1. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;

4)    ukończył 24 lat;

 

Kwalifikacje dodatkowe: ukończenie studiów prawniczych, aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)      życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

3)       oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)       oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze;

5)       oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6)       aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8)       informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub  sędziowskiego.

 

W zgłoszeniu należy wska­zać oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.2.2018 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów: zgłoszenie wraz z dokumentami złożyć należy w biurze podawczym Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r.   

 

Informacja:

1.      Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Regionalna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Solnej 10, nr tel. 618852900, nr faksu 61882902, e-mail sekretariat@poznan.pr.gov.pl.

2.      Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko asystenta prokuratora.

3.      Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze i zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

6.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3)      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Nie podanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało odrzuceniem kandydatury.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu  moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko asystenta prokuratora. Poinformowano mnie, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem."

 

Przebieg konkursu: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r., poz. 1838).

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Poznaniu. Konkurs składa się z trzech etapów:

I.   wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II.  testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów
z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

III. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w Poznaniu. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu 04 lipca 2018 r.

Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym  lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów i będą dostępne przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.

 

Wyniki konkursu: informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

 

Staż asystencki: osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6-miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

 

Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela referendarz Paulina Rewers
- nr tel. 61 885 29 66 (IV piętro, pokój 459).

 

 

 

Prokurator Regionalny w Poznaniu

 

Rafał Maćkowiak 

 

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu