Aktualności

I N F O R M A C J A
Dodano dnia : 2017-07-20

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 53/17 z dnia 17 lipca 2017 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił 26 sierpnia 2017 r. dniem pracy.

 

AKT OSKARŻENIA O NIEGOSPODARNOŚĆ
Dodano dnia : 2017-07-17

W dniu 12 lipca 2017 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko byłej dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu o nadużycie uprawnień i wyrządzenie wyżej wymienionej instytucji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie ponad 18 mln zł.

          Oskarżona w maju i czerwcu 2016 r. zawarła w imieniu kierowanej przez siebie jednostki dwa akty notarialne, na mocy których nieodpłatnie zrzekła się na rzecz Województwa Wielkopolskiego przysługujących Ośrodkowi praw użytkowania wieczystego i własności szeregu nieruchomości, a tym samym doprowadziła do wyzbycia się przez Ośrodek mienia o łącznej wartości ponad 17 mln zł. Następnie zawarła z Województwem Wielkopolskim umowę użyczenia, na podstawie której te same nieruchomości wydane zostały Ośrodkowi w bezpłatne użytkowanie na okres 3 lat.

 

TYMCZASOWY ARESZT DLA PODEJRZANYCH O OSZUSTWA PODATKOWE
Dodano dnia : 2017-07-17

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w dniu 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy dwóch osób podejrzanych o przestępstwa z art. 55 § 1 kodeksu karnego skarbowego i inne, polegające na narażeniu na uszczuplenie podatku wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 32 mln zł, fałszowanie dokumentów oraz tzw. pranie brudnych pieniędzy pochodzących
z korzyści związanych z popełnieniem tego przestępstwa.

 

OSKARŻENI O OSZUSTWO KREDYTOWE I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2017-07-06

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom podejrzanym o oszustwo kredytowe na szkodę Alior Bank S.A., posłużenie się sfałszowanymi dokumentami oraz pranie brudnych pieniędzy.

 

AKT OSKARŻENIA O OSZUSTWO AKCYZOWE
Dodano dnia : 2017-07-06

Prokuratura Regionalna w Poznaniu, skierowała do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstw skarbowych, związanych z obrotem papierosami bez polskich znaków skarbowych akcyzy, to jest przestępstwa z  art. 65 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 4 kks
i art. 38 § 2 pkt 1 kks. Dwaj oskarżeni odpowiadać będą za działanie w warunkach recydywy skarbowej.

OSKARŻENI O OSZUSTWA PODATKOWE ZWIĄZANE Z ODBARWIANIEM OLEJU OPAŁOWEGO
Dodano dnia : 2017-07-03

W dniu 26 czerwca 2017 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 9 osobom podejrzanym łącznie o 32 przestępstwa polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwach podatkowych, fałszowaniu dokumentów oraz praniu brudnych pieniędzy. Grupa ta działała w latach 2009-2011 na terenie całego kraju. Przedmiotem jej działalności były przestępstwa związane z obrotem paliwami płynnymi.

 

KOMUNIKAT O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIUokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu
Dodano dnia : 2017-06-27

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu po przeprowadzeniu procedury konkursowej zakwalifikowano następujących kandydatów:

 

L.P.

Imię i Nazwisko

wyniki

II etap

wyniki

III etap

     łączna

ilość punktów

test

praca pisemna

ogółem

1.

Katarzyna JANKOWSKA

35

9

44

7

51

2.

Julia MALINOWSKA

32

9

41

7

48

3.

Katarzyna WOJNICZ

32

8

40

7

47

4.

Aleksandra DESKIEWICZ

33

6

39

7

46

5.

Katarzyna GORZELANA

33

6

39

5

44

6.

Mikołaj PAWLAK

26

9

35

9

44

7.

Marcin TALMA

27

9

36

5

41

8.

Natalia NOWAK

23

6

29

7

36

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono rezerwowej listy kandydatów.

 

 

 Prokurator Regionalny

   Rafał Maćkowiak

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEGO
Dodano dnia : 2017-06-14

RP III WOS 1111.3.2017

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400) zawiadamiam,  iż po przeprowadzeniu konkursu, na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu nie wybrano żadnego kandydata.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2017-06-14

RP III WOS 1111.2.2017

Na podstawie przepisu art. 180 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu w dniu 14 czerwca 2017 roku Komisja Konkursowa stwierdziła, że wobec uzyskania przez następujących kandydatów:

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2017-06-05

Na podstawie przepisu art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 5 czerwca 2017 roku
i stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

 

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu