Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Aktualności

AKT OSKARŻENIA O OSZUSTWA I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2018-02-13

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 25 osobom, którym zarzuca się wyłudzenie środków publicznych uzyskiwanych przez jedno z poznańskich stowarzyszeń tytułem realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Mechanizm przestępstwa, do którego doszło w latach 2009-2015, polegał na tym, że kierujący stowarzyszeniem fikcyjnie zatrudniali pracowników przy realizacji przedmiotowych projektów. Osoby te nie świadczyły faktycznie pracy, lecz podpisywały stosowne umowy i pobierały wynagrodzenie. Zdecydowana większość otrzymanych w ten sposób środków przekazywana była następnie członkom zarządu stowarzyszenia. Nadto sprawcy zawyżali koszty poszczególnych projektów, uzyskując nienależne dofinansowanie także z tego tytułu. Osoby kierujące stowarzyszeniem przedkładały następnie we właściwych instytucjach zarządzających projektami nierzetelne wnioski o płatność oraz dokumenty źródłowe, takie jak faktury VAT, otrzymując na tej podstawie nienależne dofinansowanie.

 

Zarzucane oskarżonym przestępstwa popełnione zostały w związku z realizacją 77 projektów na terenie całego kraju. Sprawcy wyrządzili szkodę w łącznej kwocie ponad 5 mln zł na szkodę 21 różnych instytucji publicznych.

 

Wśród oskarżonych są zarówno członkowie zarządu stowarzyszenia, jak i osoby odpowiedzialne za prowadzenie księgowości, podwykonawcy poszczególnych projektów, a także osoby, które występowały w roli fikcyjnych pracowników.

 

Części spośród oskarżonych zarzuca się także pranie brudnych pieniędzy, polegające na przelewaniu pomiędzy rachunkami bankowymi – pod fikcyjnymi tytułami - środków uzyskanych w wyniku przestępstwa, a także dokonywaniu ich wypłat w gotówce. Działania te podejmowano w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia tych środków.

 

Nadto dwoje członków zarządu stowarzyszenia oskarżono o udzielenie jednej z pracownic Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 33.000 zł w zamian za ustalenie korzystnych dla nich warunków ofertowych, a także przekazywanie im informacji o przyjętych kryteriach i warunkach finansowych dotyczących konkursów organizowanych przez wyżej wymieniony Urząd.

 

Akt oskarżenia w tej sprawie liczy ponad 600 stron i obejmuje 395 czynów.

 

Ośmioro oskarżonych przyznało się do winy i złożyło wyjaśnienia. Wobec sprawców stosowane są środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Na wcześniejszym etapie śledztwa dwoje podejrzanych było tymczasowo aresztowanych. Tytułem zabezpieczenia majątkowego zajęto mienie o łącznej wartości ponad 800.000 zł. Głównym organizatorom przestępczego procederu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Podkreślić należy, że jest to już kolejny akt oskarżenia dotyczący oszustw zaistniałych w związku z działalnością przedmiotowego stowarzyszenia. Łącznie w sprawie tej oskarżono 47 osób, z których 19 zostało już prawomocnie skazanych.

 

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu