Struktura organizacyjna

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Poznaniu stanowią:

-        Prokurator Regionalny w Poznaniu;

-        Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu.

 

W skład Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

-        Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej

-        Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej

-        Wydział III Organizacyjno-Sądowy

-        Dział Wizytacji

-        Dział Postępowania Sądowego

-        Wydział VI Budżetowo-Administracyjny

-        Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

-        Kancelaria Tajna Nr I

-        Kancelaria Tajna Nr II

-        sekretariat

-        stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych

-        stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji

-        stanowisko audytora wewnętrznego

 

Do zadań Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej należy w szczególności prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości oraz w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę, a nadto w sprawach  wieloosobowych, o skomplikowanym charakterze lub względem mienia wielkiej wartości dotyczących poważnych przestępstw popełnionych z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), a także udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach.

 

Do zadań Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej należy w szczególności prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości oraz w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę, a nadto prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka, a także  udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach.

 

Do zadań Wydziału III Organizacyjno-Sądowego należy w szczególności prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego oraz  udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach, a także organizacja pracy Prokuratury Regionalnej w Poznaniu i podległych jednostek prokuratury, sprawy kadrowe oraz szkoleniowe, nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu, sprawozdawczość i statystyka, załatwianie skarg i wniosków, rozpoznawanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych, wykonywanie analiz kryminalnych i wykonywanie innych zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

 

Do zadań Działu Wizytacji należy w szczególności prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym, opracowywanie opinii projektów aktów prawnych oraz opinii prawnych, opracowywanie projektów stanowiska w kwestii rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej oraz decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych.

 

Do zadań Działu Postępowania Sądowego należy w szczególności udział prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, gospodarczych,  w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego i  w postępowaniu o ułaskawienie, sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron, sporządzanie projektów wniosków o wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego, sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach sądowoadministracyjnych.

 

Do zadań Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego należy w szczególności zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia, prowadzenie rachunkowości, zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, obsługa administracyjno-gospodarcza, zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także prowadzenie i biura podawczego.

 

Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności  ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych, systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne oraz kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Do zadań sekretariatu należy w szczególności prowadzenie biurowości w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą, a nadto realizacja czynności w zakresie działania archiwum i składnicy dowodów rzeczowych.

 

Do zadań starszego inspektora do spraw obronnych należy zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa.

 

Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy wykonywania zadań określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Do zadań audytora wewnętrznego należy wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu